Ψεύτικες μελέτες δημοσιεύονται σε “επιστημονικά” περιοδικά