Όροι χρήσης

Προοίμιο

Η ιστοσελίδα www.journalistsaboutjournalism.gr και οι διαχειριστές της θα ονομάζονται, χάριν συντομίας, από κοινού «JAJ». Η ταυτότητα και οι στόχοι μας καταγράφονται στις ειδικότερες αναρτήσεις της JAJ.

Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας JAJ και των υπηρεσιών, που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»).

Κάθε χρήστης με την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της JAJ, τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί πλήρως, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

 

  1. Γενικά

Για την πρόσβαση και χρήση στο περιεχόμενο της JAJ προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών πριν από κάθε χρήση των υπηρεσιών αυτής, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης.

Η χρήση της JAJ από τον χρήστη συνιστά πλήρη απόδειξη της γνώσης, κατανόησης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων χρήσης του. Σε περίπτωση μη κατανόησης ή διαφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση της JAJ.

Η πρόσβαση στην JAJ είναι επιτρεπτή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, όμως οι διαχειριστές της διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν ή να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση, οποτεδήποτε. Η JAJ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα / Επωνυμίες / Διακριτικά

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της JAJ, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, κειμένων εν γένει, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων, επωνυμιών και διακριτικών, αρχείων, πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής, λογισμικού, βάσεων δεδομένων εν γένει και άλλων παρεχομένων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην JAJ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ε.Ε. και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, που έχουν επικυρωθεί και ισχύουν στην Ελλάδα.

 

  1. Περιορισμός δικαιωμάτων JAJ

Η JAJ θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να   :

α) από την πρώτη ημέρα δημοσίευσης κάθε άρθρου μας (εκτός εάν ορίζεται σε αυτό κάτι διαφορετικό), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό σε δικό σας δημοσίευμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι (i) τα αυτούσια τμήματά του, που θα περιλαμβάνονται στο δημοσίευμά σας, να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο του άρθρου μας, και (ii) να ακολουθεί σαφής παραπομπή στο άρθρο της JAJ και τον συντάκτη του, καθώς και ενεργός σύνδεσμος με το άρθρο της σελίδας μας.

β) από την πρώτη ημέρα δημοσίευσης του άρθρου μας (εκτός εάν ορίζεται σε αυτό κάτι διαφορετικό), μπορείτε να το αναδημοσιεύσετε αυτούσιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι (i) της ρητής αναφοράς του συντάκτη του και της προηγούμενης δημοσίευσής του από την JAJ και (ii) της παράλληλης παραπομπής σε ενεργό σύνδεσμο με το άρθρο της σελίδας μας.

Πέραν των ανωτέρω εξαιρέσεων, απαγορεύεται ρητά η χρήση ή, καθοιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευσή από τρίτους, χωρίς την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών της JAJ, του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας που ανήκει στους διαχειριστές της JAJ (ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά αναφερομένων των ειδικών αφιερωμάτων, των σελίδων και των εφαρμογών ζωντανής μετάδοσης σημαντικών γεγονότων καθώς και οι player των video και audio streaming), σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν.2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975), τον ν.4072/2012 (αρ.121-183, «περί σημάτων») και όλες εν γένει τις σχετικές διατάξεις των ελληνικών νόμων και διεθνών κανόνων, που έχουν επικυρωθεί και ισχύουν στην ελληνική πολιτεία. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε ότι, πλην των ανωτέρω ρητών εξαιρέσεων, απαγορεύεται οποιασδήποτε άλλης μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή έντυπη μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

 

  1. Δεοντολογία επισκεπτών / χρηστών

Ο χρήστης της JAJ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της JAJ. Η JAJ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της JAJ σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο αυτών. Οι χρήστες της αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του.

H JAJ δεν είναι δυνατό να ελέγχει και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου των αναρτήσεων των χρηστών της. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της JAJ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η JAJ, για οποιοδήποτε δόλο, αμέλεια, λάθος ή παράληψη, σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, που τυχόν προκύψουν, από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες της JAJ. Σε κάθε περίπτωση, είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της JAJ να προβαίνει στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου οποιασδήποτε ανάρτησης από τους χρήστες της και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, κατά τα ανωτέρων, οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της JAJ για:

α. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, κακόπιστο, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα, την υπόληψη, τα χρηστά ήθη και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Πρόκληση βλάβης ή/και ζημίας σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

β. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της JAJ. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση και παραπλάνηση για την ταυτότητα του χρήστη.

γ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

δ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

ε. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

στ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
ζ. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της JAJ ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

η. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της JAJ.

θ. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

Ο χρήστης/μέλος της JAJ κατανοεί και αποδέχεται ότι η JAJ διατηρεί το δικαίωμα (αλλά, όχι και την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της, άνευ ουδεμίας σχετικής ειδοποίησης του χρήστη που έκανε την εν λόγω ανάρτηση.

Επίσης, η JAJ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Η JAJ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενό της θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της JAJ σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο αυτών. Οι χρήστες της JAJ αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του.

 

  1. ‘Δεσμοί’ (LINKS) προς άλλους δικτυακούς τόπους (SITES)

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στην JAJ υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η JAJ και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Η JAJ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο χρήστης μας να θεωρήσει ότι η JAJ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

  1. Περιορισμός ευθύνης της JAJ

Η χρήση της JAJ από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά το ελληνικό δίκαιο και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Σε περίπτωση που στα οικεία πεδία της ιστοσελίδας εισαχθούν στοιχεία ορισμένου προσώπου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι αληθή, έχουν εισαχθεί από το ίδιο το πρόσωπο και ότι αυτό είναι δικαιοπρακτικά ικανό σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, η JAJ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της να αξιώσει έναντι κάθε υπευθύνου την ανόρθωση κάθε ζημίας ή βλάβης, θετικής ή/και αποθετικής, οικονομικής ή άλλης, που θα υποστεί εξ αυτού του λόγου.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, αστική, ποινική ή άλλη, για οποιαδήποτε ζημία (οικονομική ή άλλη), βλάβη (ηθική, ψυχική ή άλλη), απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ που τυχόν θα υποστεί χρήστης της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών της ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και την παροχή (ή την αδυναμία παροχής) υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.   Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / επισκέπτης δεν έχει έναντι της JAJ κανένα δικαίωμα, απαίτηση, αξίωση από οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, θετική ή/και αποθετική, οικονομική ή άλλη, προκληθεί από την χρήση του προϊόντος, άλλως παραιτείται ρητά δια του παρόντος από αυτές.

 

  1. Βλάβη – Ζημιά – Αποζημίωση

Ο χρήστης/μέλος της JAJ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την JAJ, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες / χρήστες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που ο συγκεκριμένος χρήστης / μέλος διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της JAJ.

 

  1. Cookies

Η JAJ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοσελίδα και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της JAJ είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της JAJ μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της JAJ, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της JAJ δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της JAJ καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Όλοι οι όροι χρήσης του παρόντος είναι ουσιώδεις. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται γι’ αυτό τον λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του JAJ αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.