Στο Journalists About Journalism εργαζόμαστε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς για να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους κάθε ηλικίας ώστε να γίνουν ενεργοί, ικανοί και καλά ενημερωμένοι πολίτες στο σύγχρονο όλο και πιο προκλητικό περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης. Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς, δίκτυα, εμπειρογνώμονες, ενώσεις, ιδρύματα και φορείς που μοιράζονται τους ίδιους ή κοινούς στόχους με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, εργασίας και τεχνογνωσίας σε μια κουλτούρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Μέσω της δουλειάς και του δικτύου μας επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών, να εμβαθύνουμε τις αρχές της δημοκρατίας, να στηρίξουμε την τεχνολογική πρόοδο και να προωθήσουμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

PARTNERS

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

InterMediaKT Ο Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης (InterMedi@KT) είναι ένας Mη Κυβερνητικός/Μη Kερδοσκοπικός Oργανισμός που λειτουργεί ως μεσάζων για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Στόχος τους είναι η υποστήριξη, ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των δράσεων των εξελισσόμενων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Παρέχουν μια αποτελεσματική προώθηση της γνώσης και της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω online και e-learning δραστηριοτήτων. Αυτό που επιδιώκουν περισσότερο όμως είναι να επεκτείνουν το δίκτυο των δραστηριοτήτων και των εταίρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, βασισμένοι στην κεντρικό στόχο της Μεταφοράς Γνώσης και επιδιώκοντας την περαιτέρω ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του προφίλ «πολίτη του κόσμου» για τους πολίτες της ΕΕ.