Μια συζήτηση για τα μεθοδολογικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης