Μερικά από τα καλά νέα μιας δύσκολης εποχής είναι αυτά που αφορούν σπουδές και μάθηση. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τη δημοσιογραφία δεν αφορά, κατά την άποψή μας, μόνο δημοσιογράφους, υποψήφιους ή εν ενεργεία αλλά και κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να ενημερώνεται  καλύτερα. Για όλους όσοι επιθυμούν να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη κάθε είδους πληροφορία που φτάνει σε μας από τα ΜΜΕ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμονες και επαγγελματίες του δημοσιογραφικού χώρου. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Παράλληλα, απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονταν, εργάζονται ή σκοπεύουν να εργασθούν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Στόχος του είναι να τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου και της άσκησης της δημοσιογραφίας στο σύγχρονο κόσμο καθώς και να τους εκπαιδεύσει στις επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία και το ρόλο της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική κοινωνία, να αναλύουν κριτικά τη συνθετότητα και τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, να εφαρμόζουν τις βέλτιστες τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας,  προκειμένου να προσεγγίσουν κρίσιμους τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος , να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία/μέσα για την εκπόνηση, σύνθεση και κοινοποίηση σε πολλαπλές πλατφόρμες των δημοσιογραφικών τους προϊόντων ενώ οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν το επίπεδο της δημόσιας πληροφόρησης και διαβούλευσης αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ποικιλόμορφων θεσμών ενημέρωσης. Επίσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και σαφείς οδηγίες καθώς και περιγραφή κοιτάξτε εδώ και εδώ.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Διάρκεια φοίτησης: η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γίνονται δεκτοί:

–          απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας

–          απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

–          απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης

–          απόφοιτοι ΤΕΙ του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ Αγωγής

–          απόφοιτοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

–          πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ, τμημάτων των ΤΕΙ

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

β. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ή το ΔΟΑΤΑΠ)  ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Επιτροπή Ακαδημαϊκής εποπτείας

Βαμβακάς Βασίλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πασχαλίδης Γρηγόρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 6η Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00 ως την 10η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00.

πηγή κεντρικής φωτό