Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και τους νέους ειδικά, για τις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες όσον αφορά την παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσεις και, συνεπώς, τηναναγκαιότητα του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης.

 Πώς να το χρησιμοποιήσετε για εκπαιδευτικούς σκοπούς   

Αυτό το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή σε μαθήματα γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, για να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών. Απευθύνεται σε προχωρημένους μαθητές, οι οποίοι έχουν ήδη κάποια γνώση της κριτικής σκέψης και κατανοούν τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, καθώς και στους αρχάριους. Είναι ένα αυτόνομο οπτικό μήνυμα που μπορεί επίσης να απευθυνθεί σε οικογένειες για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το θέμα.

Θέματα συζήτησης 

Αλφαβητισμός στα μέσα ενημέρωσης, κριτική σκέψη, πληροφόρηση, παραπληροφόρηση, διασταύρωση πηγών, κοινωνικά μέσα.

Ερωτήσεις προβληματισμού (τι ήταν σημαντικό σε αυτό το βίντεο; Τι έχω μάθει; κ.λπ.) 

Τι είναι τα μέσα;  Πόσο ακριβής μπορεί να είναι η πληροφορία στα μέσα;  Γιατί υπάρχουν ακόμη ψευδείς ειδήσεις;  Γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα να μάθουμε πώς να τα μειώσουμε και να αποδυναμώσουμε την ανταπόκρισή τους σε όλους μας;  Πώς μπορούμε να αμφισβητούμε και να σκεφτόμαστε κριτικά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των μέσων ενημέρωσης;  Τι πρέπει να μάθουμε για να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσεις;

Aim of the video

The aim of this video is to raise awareness of the general public and young people especially of of the challenges new technologies bring in terms of disinformation, fake news and, thus, the necessity of Media Literacy.

How to use it for educational purposes

This video can be used as an introduction to media literacy classes, to attract the attention of students. It is addressed to both advanced students, who have already some background knowledge of critical thinking and understand the challenges of new technologies, and to beginners. It is a stand alone visual message that can be also addressed to families to raise awareness.

Topics for discussion

Media literacy, Critical Thinking, Information, Disinformation, Cross checking of sources, Social media, Journalism and journalists

Reflection questions (what was important in this video? What have I learnt? etc.)

What is media?

How accurate information on the media can be?

Why even exists fake news?

Why is a crusial matter to learn how to diminish them, to deescalate and weaken their response to all of us?

How can we question and think critically about the information we get through media?

What we must learn in order to fight fake news?