Τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, με συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και του επαγγελματικού τους καθήκοντος, που υπαγορεύεται από τις παραδόσεις και τους γραπτούς και εθιμικούς κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επαναβεβαιώνουν την απόφασή τους να εργάζονται ατομικά και συλλογικά για:

Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος της αναζήτησης και της μετάδοσης ειδήσεων, με σεβασμό στην αλήθεια και τα γεγονότα.

Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει καθένας ελεύθερα και ανεμπόδιστα και να διαδίδει γραπτά και προφορικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τους στοχασμούς, τις θέσεις και τις απόψεις του καθώς και να ελέγχει και να κρίνει τις πράξεις κάθε πολιτειακού και κοινωνικού θεσμού ως και των φορέων του.

Την προβολή των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε ατόμου και κάθε ομάδας.

Το σεβασμό και την προστασία της ζωής, της ελευθερίας, της προσωπικής ασφάλειας και της ανθρώπινης αξίας, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Την ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Την προάσπιση και τη διαφύλαξη της ειρήνης με την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους λαούς.

Το σεβασμό της λαϊκής βούλησης.

Την πλήρη διαφάνεια στο δημόσιο βίο και τις πράξεις της οποιασδήποτε εξουσίας.

Την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, τη μόρφωση, την επιμόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και την εργασία και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προάσπιση της Ελληνικής γλώσσας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο από την καθημερινή αλόγιστη υιοθέτηση και χρήση ξενικών όρων.

Την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως προσωπικότητας και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, έναντι οιασδήποτε απειλής και αυθαιρεσίας.

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 2ο

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής ότι η πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.

β) Η κατοχύρωση των συνθηκών της ελεύθερης άσκησης της δημοσιογραφίας που είναι: το δικαίωμα πρόσβασης σ’ όλες τις πηγές πληροφοριών. Η υποχρέωση εκτέλεσης δημοσιογραφικού έργου σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τους νόμους της πολιτείας. Η κατά συνείδηση άσκηση του δικαιώματος της μη αποκάλυψης των πηγών των πληροφοριών του. Το δικαίωμα απόρριψης κάθε παρέμβασης από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Το δικαίωμα σύναψης συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, ανάπτυξης συνδικαλιστικής δραστηριότητας και έκφρασης γνώμης για το μέλλον της εφημερίδας ή του Ρ/Τ σταθμού που εργάζεται.

γ)  Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα μέσα υπεράσπιση και διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του και ιδιαίτερα της ελευθεροτυπίας και της εν γένει ελευθερίας της έκφρασης όταν απειλείται ή περιορίζεται από κάθε κέντρο εξουσίας καθώς και από τα μονοπωλιακού ή ολιγοπωλιακού χαρακτήρα Μ.Μ.Ε., έτσι ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και πλήρης ενημέρωση των πολιτών με τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και οποιοδήποτε άλλο μέσο, με την δημοσίευση και μετάδοση όλων των ειδήσεων χωρίς σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια.

δ) Η θεσμική κατοχύρωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της ανεξαρτησίας του.

ε) Η προστασία, η προαγωγή, η επιμέλεια και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

στ) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών της.

ζ) Η ενίσχυση και η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης καθώς και η συμπαράσταση και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

η) Η προστασία της εργασίας των μελών, ο έλεγχος των απολύσεων και η παρακολούθηση των προσλήψεων για την εφαρμογή των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνιών και διατάξεων των νόμων.

θ)  Η βοήθεια και η προστασία των μελών της -δοκίμων και τακτικών ως και των υποψηφίων-, όταν διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση και τη συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες, έπειτα από εντολή του σωματείου καθώς και η παρέμβαση της Ένωσης στις δικαστικές διαφορές των μελών της με την εργοδοσία, που έχουν σχέση με την εργασία τους.

ι)   Η βοήθεια και η προστασία των μελών της και των οικογενειών τους, σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό ειδικός λογαριασμός αλληλοβοηθείας, που τη διαχείρισή του έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ια)  Η πρόνοια για τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης, της κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και της στέγασης των μελών της.

ιβ) Η διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της για την καλύτερη λειτουργία του σωματείου και την εξυπηρέτηση των μελών της.

ιγ)  Η ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς και εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ανταλλαγή μ’ αυτές πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα, τις εξελίξεις της τυπογραφίας, τη νέα τεχνολογία και τα γενικότερα προβλήματα του Τύπου και των άλλων μέσων επικοινωνίας.

ιδ) Η συμβολή (οικονομική-ηθική) στη μελέτη των γενικότερων (πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πληροφόρησης, ελευθερίας) προβλημάτων και επιδιώξεων του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. στον ελλαδικό, βαλκανικό και διεθνή χώρο καθώς και η απονομή βραβείων και υποτροφιών για το σκοπό αυτό.

ιε) Η προάσπιση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

ιστ) Η συμβολή στην εν γένει ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Μακεδονίας-Θράκης.